HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng các chức năng phần mềm Hidemyphone trên máy tính Windows

Hidemyphone có các chức năng sau:

 • Change device info

 • Change sim info

 • Backup & Restore

 • Check IP

 • Remote Screen: Điều khiển màn hình điện thoại từ PC

 • Run Script: Chạy script tự động có các thao tác lặp đi lặp lại

 • Cài đặt APK

Sau bước cài đặt ROM và phần mềm, bạn tiến hành đăng nhập để sử dụng các chức năng dưới đây:

1. Cầu hình phần mềm

Cấu hình những thông tin chính của phần mềm trước khi sử dụng phần mềm tại mục Settings Before Change

 • Remove Google Account: Xóa tài khoản google

 • Uninstall App After Change: Xóa các ứng dụng theo danh sách package

 • Wipe App After Change: Xóa dữ liệu của các ứng dụng theo danh sách package

 • Deep Wipe After Change: Xóa dữ liệu tất cả các ứng dụng ngoại trừ các ứng dụng nhập theo danh sách package

 • Proxy Setting: Hỗ trợ các chuẩn (Socks5, Http, Ssh)

 • Passed Safetynet: Option dùng để pass các ứng dụng check Safetynet (nếu được tick thì danh sách thiết bị hiển thị sẽ ít hơn)

Quan trọng: Nhấn vào ô chọn thiết bị (1) để lựa chọn thiết bị trước khi sử dụng các chức năng khác

2. Thay đổi thông tin thiết bị

Lựa chọn và thay đổi thông tin của thiết bị theo nhu cầu người dùng tại tab Change

Tùy chỉnh Random dữ liệu tại mục Fields, để mặc định thì hệ thống sẽ random ngẫu nhiên

 • Random All: Lấy thông tin máy ngẫu nhiên

 • Random Only Device: Chỉ lấy ngẫu nhiên thông tin máy, không đổi thông tin SIM

 • Random Only Sim Info: Chỉ lấy ngẫu nhiên thông tin SIM, không đổi thông tin máy

 • Change All: Thay đổi thông tin máy theo các thông số ở trên

 • Change Only Device: Chỉ thay đổi thông tin máy, không thay đổi thông tin SIM

 • Change Only Sim Info: Chỉ thay đổi thông tin SIM, không thay đổi thông tin máy

 • Random And Change: Lấy thông tin ngẫu nhiên và thay đổi thông số máy

3. Sao lưu - Khôi phục

Sao lưu - Khôi phục tài khoản Google và các ứng dụng (Gmail và App) khác tại tab Backup - Restore

 • Sao lưu - Khôi phục Gmail

 1. Recent Email in device:

  - Check: Lấy thông tin gmail đang sử dụng

  - Backup: Đặt tên bản sao lưu để sao lưu

 2. Backed-up Email List:

  - Load: Lấy về danh sách các bản sao lưu

  - Restore: Khôi phục lại bản sao lưu được chọn

 • Sao lưu - Khôi phục App

 1. System Apps: Nhấn vào đây để lấy về danh sách system apps, chọn package ở dropdown để backup

 2. User Apps: Nhấn vào đây để lấy về danh sách user apps, chọn package ở dropdown để backup

 3. Backup Device Info: Tick vào để backup app kèm thông tin máy

 4. Backup GAID: Tick vào để backup kèm Google Ad ID

 5. Backup Gmail: Tick vào để backup kèm Gmail

 6. Package App:

  • Backup: Nhấn vào để backup app theo các thông số được nhập, điền tên bản backup để backup

  • Copy: Copy package app được chọn

 7. Backup Multipe App: Nhập vào danh sách các package cần backup

 8. Backed-up App List:

  • Load: Lấy về danh sách các bản backup, dữ liệu sẽ được hiển thị ở dropdown

  • Restore: Khôi phục lại bản backup được chọn

4. Automation chạy Script

Tự động chạy những tác vụ theo nhu cầu người dùng. Cho phép người dùng tự tạo đoạn mã theo mong muốn

 • Loops: Số vòng lặp của script

5. Các chức năng khác

Các chức năng khác của phần mềm tại mục Tools

Last updated